Compliance og samfunnsansvar

Likestillingsredegjørelse

For 3 Norske AS er mangfold viktig, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

3 Norske AS har nulltoleranse for diskriminering, og har fokus på å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse. Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i og en integrert del av konsernets strategi, verdier, policies og retningslinjer.

Under er en oversikt over likestillingsredegjørelsene for konsernet 3 Norske AS og alle underlagte aksjeselskap med flere enn 50 ansatte.